CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2024

Thứ bảy - 06/04/2024 15:57
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
SHCB thang2
SHCB thang2
CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2024
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                           Tác giả: Lê Thị Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng

Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, song tư tưởng của Người còn mãi với non sông với đất nước, trường tồn cùng dân tộc và thời đại vì đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, được minh chứng qua thực tiễn cách mạng Việt Nam và ngày càng tỏa sáng, in sâu trong trái tim, khối óc của hàng triệu triệu con người. Việc kiên định mục tiêu, con đường phát triển độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi mà còn góp phần giữ vững bản chất của một Đảng chân chính, cách mạng. Trong đó “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững” là một nội dung quan trọng đã được Đảng bộ tỉnh Điện Biên đưa vào chuyên đề học tập năm 2024.
Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/HU, ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 8/02/2024 của Đảng ủy xã Thanh Yên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024. Chi bộ trường THCS xã Thanh Yên đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 04-KH/CB, ngày 15/02/2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững, xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, từ đánh giá, lựa chọn, đào tạo, thử thách, rèn luyện đến sử dụng và đãi ngộ. Người đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định” bởi vì “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Vì vậy, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc… huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của Đảng hiện nay.

Đồng chí: Nguyễn Duy Quảng - Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường triển khai chuyên đề năm 2024 tới Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường
Thực hiện chuyên đề năm 2024 của Chi bộ, Chi bộ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, mỗi cá nhân thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương với các nội dung cụ thể sau:
2.1. Nêu gương về tư tưởng chính trị: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2.2. Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong: Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Mẫu mực trong đạo đức, lối sống, tác phong làm việc phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đi đâu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú. Kiên quyết không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
2.3. Nêu gương về tự phê bình, phê bình: Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; không tranh công đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu. Xác định rõ việc tự phê bình và phê bình là một nội dung sinh hoạt đảng để góp ý kiến giúp đỡ nhau tiến bộ, củng cố sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.
2.4. Nêu gương về quan hệ với Nhân dân: Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân.
2.5. Nêu gương về trách nhiệm trong công tác. Nêu cao ý thc trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm". Hiểu rõ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, sẵn sàng nhận và nồ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công.

Đồng chí Lê Thị Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng trong buổi triển khai công tác chuyên môn gắn với hiệu quả chuyên đề học tập năm 2024.
2.6. Nêu gương về ỷ thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chi thị, quyết định, sự phân còng, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
2.7. Nêu gương về đoàn kết nội bộ. Tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ. Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong Nhân dân.
2.8. Nêu gương về thực hiện lối sống tiết kiệm: Thực hiện nghiêm Ọuy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện lối sống tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí, tổ chức ăn uống tiệc tùng, nhận quà gây phản cảm dư luận.
Ngoài việc thực hiện các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ lãnh đạo còn phải gương mẫu thực hiện:
(1). Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.
(2). Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và Nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu phấn đâu.
(3). Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ.
(4). Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tuy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
(5). Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.
(6). Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.
(7). Không ngừng học tập, tu dường, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.
(8). Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,153
  • Máy chủ tìm kiếm93
  • Khách viếng thăm2,060
  • Hôm nay32
  • Tháng hiện tại4,094
  • Tổng lượt truy cập134,625
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi